ThaiPublica > เกาะกระแส > “ประยุทธ์” คิกออฟ ใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำคู่มือแจงขั้นตอนออกใบอนุญาต – ก.พ.ร. เปิดเว็บรวมข้อมูลติดต่อราชการ

“ประยุทธ์” คิกออฟ ใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำคู่มือแจงขั้นตอนออกใบอนุญาต – ก.พ.ร. เปิดเว็บรวมข้อมูลติดต่อราชการ

22 กรกฎาคม 2015


 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานเปิดตัวการเริ่มต้นใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานเปิดตัวการเริ่มต้นใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประกาศใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ เป็นวันแรก หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และให้เวลาส่วนราชการเตรียมตัว 180 วัน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ จะทำให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ จะต้องให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการอย่างน้อย 3 ประการ

1.การจัดทำคู่มือในการติดต่อกับทางราชการตามลำดับขั้นตอน

2.ขั้นตอนการขออนุญาตหรืออนุมัติ และระยะเวลาในการดำเนินการ

3.ให้ระบุการนำเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ในการติดต่อรวมถึงการเสียค่าใช้จ่าย ไว้อย่างชัดเจน

“ถ้าหน่วยงานใดไม่สามารถปฏิบัติตามคู่มือที่ระบุได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดและเกิดความบกพร่อง” นายวิษณุกล่าว

ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใช้เวลา 180 วันที่ผ่านมา หลังจาก พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อทำความเข้าใจกับส่วนราชการต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อลดการทุจริต และทำให้ประชาชนพอใจระบบราชการมากยิ่งขึ้น โดยก้าวต่อไปจะมีการจัดตั้งศูนย์บริหารอำนวยความสะดวก ศูนย์บริหารร่วม โดยจะดำเนินการเป็น 2 ระดับ คือศูนย์บริหารภายในกระทรวง และศูนย์บริหารที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้ามกระทรวง เชื่อมโยง 20 กระทรวง 148 กรม

นอกจากนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุก ๆ หน่วยงานไว้ที่จุดเดียว โดยมีสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานในการดูแลเรื่องการให้บริการ

สำหรับการใช้บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของภาครัฐได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และ “ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ” ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เดิม ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก หรือสายด่วน โทร 1111 ต่อ 22

580721infogoth

หน้าตาของเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเข้าไปทดลองใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th โดยสมมุติว่า จะลองเข้าไปหาขั้นตอนการขอ “ใบขับขี่”

เมื่อเข้าไปที่หน้าหลัก จะพบวิธีค้นหาข้อมูล 2 วิธีหลัก คือพิมพ์คำค้นหาไปใต้คำถามที่เขียนว่า “คุณต้องการติดต่อราชการเรื่องใด?” หรือสามารถคลิกเข้าไปที่เมนูสีฟ้า ”เลือกดูตามหน่วยงาน”

ปัญหาแรก ที่พบ คือ เว็บไซต์ยังใช้ภาษาราชการที่อ้างอิงจากตัวบทกฎหมาย

เช่น เมื่อลองพิมพ์คำค้นหาว่า “ขอใบขับขี่” เว็บไซต์จะขึ้นข้อความว่าไม่พบรายการที่เกี่ยวข้อง ต้องพิมพ์คำว่า “ขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล” ถึงจะพบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

หรือเมื่อลองคลิกเข้าไปที่เมนูเลือกดูตามหน่วยงาน > กระทรวงคมนาคม > กรมการขนส่งทางบก สิ่งที่เจอจะเป็นภาษาราชการเกือบร้อยรายการให้เลือก ต้องเลื่อนไปจนเกือบสุดท้ายถึงจะเจอรายการ “ขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล (ขอใบขับขี่)”

เป็นความซับซ้อนยุ่งยาก ที่อาจทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีหรือข้อกฎหมายไม่ได้รับความสะดวก

ปัญหาที่สอง ที่พบ หากเลือกรายการผิด ไม่สามารถย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ได้ จะต้องไปเริ่มกระบวนการค้นหาใหม่ทั้งหมด

ปัญหาที่สาม ที่พบ การขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์ยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน เช่น หากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการ “ทำพาสปอร์ต” (ออกหนังสือเดินทางธรรมดา) เมื่อเข้าไปที่ กระทรวงการต่างประเทศ > กรมการกงศุล ก็ยังไม่พบข้อมูลนี้

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th ก็มีข้อดีหลายอย่างสำหรับเป็นช่องทางเริ่มต้นใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

1. สะดวกตา น่าใช้งาน

และมีการระบุคำอธิบายที่มาที่ไปของเว็บไซต์นี้ไว้ในเมนูคำถามที่พบบ่อย ซึ่งอยู่หน้าซ้ายของหน้าเว็บ

2. จัดเรียงข้อมูลได้เข้าใจง่าย

เช่น เมื่อเข้าไปในรายการ “การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล (ขอใบขับขี่)” ก็จะพบข้อมูลที่จำเป็นในการใช้ขอใบขับขี่ทั้งหมด เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ, สถานที่ติดต่อ, ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ, รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ, ค่าธรรมเนียม ฯลฯ เป็นต้น

โดบการขอใบขับขี่ ผู้ขอต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวม 9 ประการ เช่น ไม่วิกลจริตจิตฟั่นเฟือน ไม่ติดสุราหรือยาเสพติด ฯลฯ มีอายุมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล คือ 18 ปีขึ้นไป) โดยจะใช้เวลา ตรวจเอกสาร 10 นาที / ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 20 นาที / อบรม 12 ชั่วโมง / สอบข้อเขียน 1 ชั่วโมง / ทดสอบขับรถ 30 นาที / ชำระเงินและจัดทำใบอนุญาต 10 นาที และเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

3. มีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ดาวน์โหลด

เช่น กรณีขอใบขับขี่ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเช่นไร แต่ละขั้นตอนใช้เวลานานแค่ไหน หรือต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทั้งบัตรประชาชน รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ ก็มีให้ดาวน์โหลด เพื่อผู้ขอจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยื่นคำขอจากส่วนราชการ เป็นต้น

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กล่าวว่า ช่วงแรกข้อมูลที่ปรากฎบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th อาจจะยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากกฎหมายไทยในปัจจุบัน มีจำนวนใบอนุญาตที่ต้องติดต่อกับทางราชการถึง 40,000 ใบอนุญาต และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเรื่องวิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตไปให้กับ ก.พ.ร. เพื่อนำขึ้นสู่เว็บไซต์ ก็จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อน จึงอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เว็บไซต์นี้ถึงจะมีความสมบูรณ์ 100%