ThaiPublica > เกาะกระแส > อียูร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และเอนลอว์ ทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน18 จังหวัด > นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย, นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และนางสาวณภัค อังควราธานัท ในงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย, นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และนางสาวณภัค อังควราธานัท ในงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

8 พฤษภาคม 2015


นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย, นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และนางสาวณภัค อังควราธานัท ในงานเปิดตัวโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย, นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และนางสาวณภัค อังควราธานัท ในงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ป้ายคำ :