ThaiPublica > เกาะกระแส > ชาวบ้านคลิตี้ตอบรับแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว

ชาวบ้านคลิตี้ตอบรับแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว

29 เมษายน 2015


กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ชี้แจงแนวทางฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ครั้งสุดท้าย กำหนดให้ฟื้นฟูลำห้วยโดยการดูดตะกอนหน้าฝายทั้ง 2 แห่งคือ KC4 และ KC4/1 และดูดตะกอนท้องน้ำ 2 ช่วง พร้อมฟื้นฟูพื้นที่โรงแต่งแร่บริเวณใกล้เคียงที่มีที่ดินปนเปื้อนสารตะกั่วในปริมาณสูง ด้านชาวบ้านตอบรับแนวทางการฟื้นฟู แต่ยังกังวลกระทบต้นไม้ ทั้งนี้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ลงพื้นที่สำรวจและสร้างประปาภูเขาช่วยเหลือชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 คพ. ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งสุดท้ายเรื่อง โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่างเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีคพ. เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 เมษายน ว่า คพ. พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ได้นำเสนอแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ประกอบด้วย การสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ณ บ่อดินลูกรัง (บ่อหินผุ) ขนาดพื้นที่ 23 ไร่ การจัดการดูดตะกอนในลำห้วยคลิตี้บริเวณหน้าฝาย ดักตะกอน 2 แห่ง การดูดตะกอนท้องน้ำ 2 ช่วง (กม.ที่ 1+500 ถึง 3+458 และ กม. ที่ 12+400 ถึง กม. ที่ 16+800) ส่วนช่วงที่เหลือจะมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และทำการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำการขุดรื้อหลุมเดิมที่ฝังตะกอนดินปนเปื้อน 4 หลุม หลุมกากแร่ 3 กอง ไปฝังกลบที่หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ จะมีปริมาณตะกอนท้องน้ำและตะกอนหางแร่ที่ต้องนำไปฝังกลบ ประมาณ 88,380 ตัน ส่วนพื้นที่ปนเปื้อนในพื้นที่บ่อในพื้นที่โรงแต่งแร่ พื้นที่ลานกองกากแร่เดิม จะปิดคลุมทับด้วยดินสะอาดหนา 60 ซม. และหนา 1 เมตร

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ชาวบ้านคลิตี้บนเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว เช่นเดียวกับชาวบ้านคลิตี้ล่างที่ก็เห็นด้วย แต่จะขอศึกษาให้ละเอียดอีกครั้งและจะแจ้งผลให้ คพ. ทราบภายในหนึ่งสัปดาห์ ในส่วนข้อห่วงใยของชาวบ้านเรื่องการขุดลอกลำห้วยจะกระทบกับต้นไม้และขอบลำห้วยนั้น จะใช้วิธีดูดตะกอนที่จะไม่กระทบกับต้นไม้และตลิ่งข้างลำห้วย ในเรื่องของการขนส่งกากตะกอนก็จะป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นที่จะกระทบกับชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่จะให้ คพ. ประสานหน่วยงานเพื่อจัดทำประปาภูเขาให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค และบริโภคนั้น นางสาวจงจิตร์ กล่าวว่า พลเอกดาว์พงษ์ ได้มอบหมายให้ทน. ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการจัดทำประปาภูเขาช่วยเหลือชาวบ้าน ขณะนี้ ทน. ได้ลงพื้นที่สำรวจทำระบบกระจายน้ำเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้แหล่งน้ำจากลำห้วยดีกะซึ่งเป็นฝายปูนเดิมที่หมู่บ้านใช้การอยู่แล้ว และจะเอาระบบการกระจายน้ำมาเสริม ทำระบบที่ใหญ่ขึ้น พร้อมสร้างถังพักน้ำขนาด 500 คิว และ 200 คิว สำหรับรองพักน้ำแล้วกระจายไปทั้งหมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการด่วนโดยจะใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2558 และกรมชลประทานจะสร้างถังเก็บพักน้ำขนาด 60 คิวเพิ่มอีก 5 จุด ในปี 2559 และจะปล่อยน้ำร่วมกับท่อประปาที่ ทน. ได้ติดตั้งไว้แล้ว