ThaiPublica > ThaiPublica Channel > “ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล” เปิดใจปมลึกเหตุถูกเด้งพ้นเก้าอี้ผอ.สวรส. ต้นตระกูล “ส”

“ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล” เปิดใจปมลึกเหตุถูกเด้งพ้นเก้าอี้ผอ.สวรส. ต้นตระกูล “ส”

14 มกราคม 2015


มติวาระลับในการประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีมติบอกเลิกสัญญาจ้าง ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีประเด็นกล่าวหาว่าขัดขวางการดำเนินงานของคณะกรรมการสถาบัน สวรส. โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานสถาบัน สวรส. ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1 ปีของ สวรส. ภายใต้การบริหารจัดการของ ศ. นพ.สมเกียรติ เกิดอะไรขึ้นและตรวจสอบพบความผิดปกติอะไร จึงเป็นที่มาของการปลด นพ.สมเกียรติออกจากตำแหน่ง โดยมีหนังสือที่ สธ. 0100.1/3913 ลว. 15 ธันวาคม 2557 เรื่องบอกเลิกสัญญาจ้างผู้บริหาร

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้สัมภาษณ์ “ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล” ในห้วง 1 ปีของการทำงานที่ สวรส.