ThaiPublica > เกาะกระแส > โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย : ประเทศไทยกับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ red-tape

โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย : ประเทศไทยกับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’ red-tape

8 สิงหาคม 2014


โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย (Thai Law Watch)โดยนายอิสร์กุล อุณหเกตุ นักวิจัยประจำทีดีอาร์ไอ
เรื่องบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. …. กับการลดปัญหา ‘เทปสีแดง’

Licensing Facilitation Act by thaipublica