ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เมนูคอร์รัปชันและเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

เมนูคอร์รัปชันและเส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์

11 เมษายน 2014


สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์” โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมีองค์กรภาคีร่วมเผยแพร่ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่่งใสในประเทศไทย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

หนังสือ ‘เมนูคอร์รัปชัน และเส้นทาง การแสวงหาผลประโยชน์’ เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะตีแผ่ให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรวบรวมกรณีศึกษาของคดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ 35 กรณี เพื่อขยายภาพให้เห็นถึงสารพัดรูปแบบและวิธีการของการคอร์รัปชันที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำสงครามต่อต้านคอร์รัปชันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานอันดีให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ได้สรุปความให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย มองเห็นขั้นตอนของการคอร์รัปชันและผลกระทบต่อประชาชน โดยใช้อินโฟกราฟิกประกอบการนำเสนอ

เมนูคอร์รัปชัน by thaipublica