ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล(ซ้าย) นางคำปัน นพพันธ์ (ขวา)กับมะเขือตุณชาย

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล(ซ้าย) นางคำปัน นพพันธ์ (ขวา)กับมะเขือตุณชาย

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล(ซ้าย) นางคำปัน นพพันธ์ (ขวา)กับมะเขือตุณชาย