สรุปจำนวนสาขาที่ปิดสูงสุดในแต่ละจังหวัด

สรุปจำนวนสาขาที่ปิดสูงสุดในแต่ละจังหวัด