“EIA-EHIA”เป็นแค่เสือกระดาษ?

นับตั้งแต่ปี2535 ประเทศไทยบังคับให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอในโครงการ 35 ประเภทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 67 วรรคสอง และประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรืออีเอชไอเอในโครงการ 11 ประเภทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ที่ผ่านมากระบวนเหล่านี้เป็นเสมือนเสือกระดาษ ปัจจุบันพบว่ามาตรการดังกล่าวมีช่องว่างที่ทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่เนืองๆ สำนักข่าวไทยพับลิก้าขอนำเสนอกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป