เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง (4): วัฒนธรรมคอร์รัปชัน จริงหรือที่คอร์รัปชันฝังอยู่ใน DNA ของเรา

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตอนที่ 4: วัฒนธรรมคอร์รัปชัน จริงหรือที่คอร์รัปชันฝังอยู่ใน DNA ของเรา

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง (3): ผลกระทบของคอร์รัปชันในทางเศรษฐศาสตร์-โกงแต่ขอให้มีผลงาน “มิจฉาทิฐิ” ต่อการพัฒนาประเทศ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง (3): ผลกระทบของคอร์รัปชันในทางเศรษฐศาสตร์-โกงแต่ขอให้มีผลงาน “มิจฉาทิฐิ” ต่อการพัฒนาประเทศ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง(2): การประเมินสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยในปัจจุบัน

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง: ตอนที่ 2 การประเมินสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยในปัจจุบัน

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง

การโกงที่ผู้เขียนกำลังกล่าวถึงอยู่นี้ เป็นพฤติกรรมการโกงของคนที่อยู่ในตำแหน่งสาธารณะครับ เป็นพฤติกรรมการโกงของคนที่เข้าไปใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นพฤติกรรมการโกงของคนที่อยู่ในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งพฤติกรรมที่ว่ามาทั้งหมดนี้เราเรียกว่า “การทุจริต” หรือ “การคอร์รัปชัน” นั่นเองครับ