แม่น้ำมหัศจรรย์ของนักนิเวศวิทยา…เสวนา”เขื่อนไซยะบุรี-แม่น้ำโขง ประเด็นการลงทุนในภูมิภาค”

แม่น้ำมหัศจรรย์ของนักนิเวศวิทยา… แม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของโลก มีความยาวเป็นอันดับ 10 ไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ด้วยเอกลักษณ์พิเศษทางภูมิศาสตร์ทำให้แม่น้ำโขงมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีจำนวนพันธุ์ปลาประมาณ 850 ชนิด มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากแม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ โดยแม่น้ำโขงตอนล่างจะมีความหลากหลายของพันธุ์ปลามากกว่า 600 ชนิด