ความเห็นผู้ปลูกสวนป่าต่อร่าง พ.ร.บ.สวนป่า ฉบับแก้ไข

แม้วัตถุประสงค์ของการมี พ.ร.บ.สวนป่าจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร แต่ตลอดระยะเวลา 22 ปีของการบังคับใช้กฎหมายนี้ ผู้ปลูกสวนป่าต่างชี้ชัดถึงปัญหาความยุ่งยากและซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการปฏบัติงานที่ไม่ซื่อตรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ สุดท้าย พ.ร.บ.สวนป่าจึงกลายเป็นโซ่ตรวนเส้นใหญ่ของการเติบโตของธุรกิจสวนป่าและธุรกิจไม้มาตลอด