“ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล” นักวิจัยป่าต้นน้ำ ระบุ “ระยองเปลี่ยนไป” – ซ่อมสร้างฟื้นฟู “เขายายดา” ให้เป็นปอดและโอ่งน้ำธรรมชาติ

“ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล” นักวิจัยป่าต้นน้ำ ระบุ “ระยองเปลี่ยนไป” อุณหภูมิเพิ่มขึ้น – ฝนตกกระจุก ถึงเวลาเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้คนต้นน้ำดูแลป่าต้นน้ำด้วยแนวคิด PES