การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่ 9 จากคำศัพท์เพื่อ “การลงทุน” สู่กลุ่มเศรษฐกิจที่อนาคตสดใส

แม้ว่ากลุ่มประเทศ BRICS จะยังมีศักยภาพที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศตะวันตก แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของกลุ่มประเทศ BRICS จะมีอัตราที่สูงหรือต่ำลง ก็ยังขึ้นกับปัจจัยทางการเมือง เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถอธิบายด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยปัจจัยทางการเมือง เช่น ภาวะผู้นำ ระบอบการเมือง กฎเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพของกลไกรัฐ เป็นต้น