11 เดือนรัฐบาลประยุทธ์ อนุมัติงบกลาง-งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 4.3 แสนล้าน

จากการรวบรวมพบว่างบประมาณที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะเร่งด่วน) ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น 391,942.58 ล้านบาท ส่วนงบกลาง วงเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งในส่วนที่นำงบเหลื่อมปีจากปี 2557 มาใช้ และส่วนของงบประมาณปี 2558 คิดเป็นวงเงิน 31,728.93 ล้านบาท รวม 49 โครงการ แบ่งเป็นเงินเหลื่อมปีจากงบกลางปี 2557 จำนวน 9194.24 ล้านบาท และงบกลางจากปี 2558 จำนวน 22,534.69 ล้านบาท ซึ่งหากรวมงบประมาณทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจะพบว่ารัฐใช้เงินในส่วนรายจ่ายเบ็ดเตล็ด และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้น ไปแล้วเป็นจำนวน 423,671.51 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของบงประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ทั้งหมด

เจาะกระบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณการ (5) : ชำแหละ “งบกลาง” เอื้อนโยบายการเมือง

เจาะกระบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณการ (5) : ชำแหละ “งบกลาง” เอื้อนโยบายการเมือง

จับตา “งบกลาง” รัฐบาลมือเติบ ใช้ง่าย เบิกคล่อง ไม่โปร่งใส

รัฐบาลมือเติบ ใช้งบกลางเยียวยาแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วยด้านสังคม เศรษฐกิจ และคมนาคม เผยเงื่อนไขโครงการใช้เงินต้องเกี่ยวกับน้ำท่วมเท่านั้น และระยะเวลาโครงการต้องเสร็จภายในเม.ย.ปีหน้า