ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > บางจากฯ ขยายโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อผลิต SAF เป็น 162 แห่ง

บางจากฯ ขยายโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อผลิต SAF เป็น 162 แห่ง

20 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบางจากฯ นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และ นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมัน สายงานธุรกิจองค์กรและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บมจ. บางจากฯ และ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนโชค ร่วมประชาสัมพันธ์การเดินหน้าขยายโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ต่อเนื่องด้วยการเพิ่มจุดรับซื้อน้ำมัน
ปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil) เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ในสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น 162 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาจำหน่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มการรับรู้และเชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วที่สามารถนำไปผลิต SAF ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด จะเป็นผู้ผลิต SAF จากน้ำมัน ใช้แล้วจากการทำอาหารเป็นรายแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะ โดยไม่ผ่านกระบวนการทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี และเป็นการส่งต่อสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน

อนึ่ง โครงการทอดไม่ทิ้ง ริเริ่มโดย กลุ่มบริษัทธนโชค ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนใน บีเอสจีเอฟ และ บีเอสจีเอฟ ได้นำมาต่อยอดเพื่อขยายเครือข่ายในการรับน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)