ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย ในงาน MICE Standard Day 2024

บางจากฯ รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย ในงาน MICE Standard Day 2024

26 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กรดิจิทัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards หรือ TMVS จาก ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization): TCEB) จากงาน MICE Standard Day 2024 ซึ่งบางจากฯ เป็นหนึ่งในสิบองค์กรภาคเอกชน (ที่ไม่ใช่โรงแรม) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยมีการนำมาตรฐานสถานที่จัดงานหรือ MICE Venue Standards มาใช้กับการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยื่น ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ (เทคโนโลยี อุปกรณ์ ค่าแสง) และการจัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ

บางจากฯ ผ่านการรับรองและได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards ตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการประเมินคุณภาพสถานที่จัดการประชุมและต่ออายุใบรับรองทุก 3 ปี โดยผลการตรวจประเมินครั้งล่าสุดในปี 2566 ครอบคลุมการรับรองตั้งแต่ปี 2567-2569

ในปี 2566 บางจากฯ ให้บริการห้องประชุมทั้งหมด 2,345 งาน (ห้องประชุมใบไม้ 1-3 ห้องประชุมปันสุข 1-2) แก่พนักงานและผู้มาเยี่ยมชมกิจการ โดยรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการบริหารการใช้ห้องประชุม พร้อมก้าวสู่การเป็นแหล่งประชุมที่ให้มูลค่าและคุณค่าสูง (High Value-Added Destination) สอดคล้องตามแนวทางของภาครัฐในการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน มุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์คุณภาพ (High Value Added MICE Destination) สามารถยกระดับการบริการอย่างมืออาชีพให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก