ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > LPP ผนึกกำลัง 260 โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ “LPP ชวนรักษ์โลก”

LPP ผนึกกำลัง 260 โครงการสร้างสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ “LPP ชวนรักษ์โลก”

26 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

แอล พี พี เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลัง 260 โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการจัดโครงการ “LPP ชวนรักษ์โลก” มุ่งสร้างจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เชิญชวนคนไทยยึดปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP)  บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กล่าวว่า  ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างทั้งสังคมไทยและโลกอย่างเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติก หรือมลภาวะทางอากาศ ฯลฯ  ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและหาแนวทางอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร ในฐานะที่ LPP มีบทบาทในการบริหารจัดการดูแลโครงการที่พักอาศัย  ซึ่งมีมากกว่า 260 โครงการ  หรือนับเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยกว่า 3 แสนราย บนพื้นที่ 10 ล้านตารางเมตร  ซึ่งถือเป็นพื้นที่การดูแลที่รวมผู้คนจำนวนมากไว้ด้วยกัน และด้วยแผนในอนาคตของบริษัทฯ ที่ต้องมีการขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ LPP ดูแลซึ่งจะขยายวงกว้างขึ้น  การกำหนดบทบาทของการอยู่อาศัยร่วมกันในโครงการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม “ชุมชนน่าอยู่” ภายใต้การดูแลของ LPP และคณะกรรมการตัวแทนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักและดำเนินธุรกิจโดยมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  เพราะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ครอบคลุมทุกมิติให้เกิดขึ้นภายในโครงการได้  รวมถึงการสร้างสังคมคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

นางสาวสมศรี กล่าวต่อว่า “ เพราะเชื่อว่าเราทุกคนมี “บ้าน” หลังเดียวกันคือ “โลก” ใบนี้  LPP จึงพยายามผลักดันและส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้น และเพื่อให้สมาชิกของ LPP ทุกท่านได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนและลงมือปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้  บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “LPP ชวนรักษ์โลก”  โดยเริ่มรณรงค์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อให้ทุกพื้นที่ภายในโครงการฯ ชุมชน รวมถึงในสังคมส่วนรวมมีสภาพแวดล้อมที่ดี  โดย LPP ขอนำเสนอหลากหลายวิธีที่ง่ายสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยตัวเองในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้แก้วน้ำพกพา  พกถุงผ้า  แยกขยะให้ถูกวิธี  ปลูกต้นไม้  ประหยัดน้ำ/ไฟ ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ก่อควันดำ ซึ่งหากทุกคนยึดปฏิบัติอย่างจริงจังจนเป็นความเคยชิน และหากการรณรงค์เชิญชวนผู้เข้าร่วม “รักษ์โลก” ได้จำนวนยิ่งมาก เราก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้มากขึ้น”

นอกจากนี้  ตลอดครึ่งหลังปี 2566  LPP จะได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลกว่า 260 โครงการ สร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การร่วมกับ “Recycle Day” เปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่า  การจัดให้มี Big Cleaning Day ในแต่ละโครงการ เพื่อส่งเสริมการ Reduce, Reuse, Recycle  สิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถทำได้  โดยเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์จากการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่อยู่อาศัยของตนเอง ของชุมชน และได้ร่วมส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพดีให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป  ซึ่ง LPP จะประสานกับ  “โครงการปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์” ในรายการสิ่งของที่สามารถนำไปจำหน่ายที่ร้านปันกันเพื่อแปลงสภาพเป็นเงินที่จะนำไปสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป  ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day นี้ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอีกด้วย   นอกจากนี้ LPP จะเปิดกว้างให้มูลนิธิต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันมาร่วมแสดงพลังในการรักษ์โลกที่สามารถทำกันได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ในส่วนของการดูแลระบบภายในอาคาร LPP ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะจากแต่ละโครงการ เพื่อช่วยรณรงค์เรื่องสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) มีวิธีการจัดการของเสียภายในโครงการเพื่อนำมารีไซเคิล มีการควบคุมการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมบำรุงรักษา การดูแลอาคารและเครื่องจักร ให้มีส่วนช่วยในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงอีกหลากหลายวิธีที่ LPP จะนำมาใช้ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ รณรงค์และเชิญชวนให้ผู้อยู่อาศัยร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“ LPP ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  และด้วยวิธีที่เราดำเนินการนี้ เชื่อว่าจะสามารถขยายสู่สังคมวงกว้างได้ ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่ เริ่มต้นง่ายๆ กับโครงการ “LPP ชวนรักษ์โลก” ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน” นางสาวสมศรี กล่าว

LPP มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ควบคู่กับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลลูกบ้านและสังคมได้อย่างครอบคลุมฯ ในทุกมิติมากที่สุด