ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีไอเอ็มบี ไทย x มหิดล จับมือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตอบโจทย์โลกอนาคต

ซีไอเอ็มบี ไทย x มหิดล จับมือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตอบโจทย์โลกอนาคต

23 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่3 จากซ้าย) นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล นายลิม ยอง เทียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดี (ที่4 จากซ้าย)   รศ.ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย รศ.ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ  และผศ.ดร. พัลลภา ปีติสันต์ รองคณบดีงานบริการวิชาการ  เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทั้งบุคลากรของธนาคารและนักศึกษาของวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)  ความยั่งยืนในองค์กร (Sustainability) ตลอดจนการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นต้น

รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวว่า “พันธกิจสำคัญของวิทยาลัยฯ คือ การมุ่งมั่นและยกระดับการให้บริการด้านการศึกษา ในระดับ World-class ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความเชี่ยวชาญและความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านความยั่งยืนในประเทศไทย เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”

ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้พนักงานประสบความสำเร็จในความก้าวหน้าทางอาชีพ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมาโดยตลอด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน