ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. มีมติแต่งตั้ง “นายกฤษณ์ เสสะเวช” รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ธอส. มีมติแต่งตั้ง “นายกฤษณ์ เสสะเวช” รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

24 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยคณะกรรมการ ธอส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในครั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ดำเนินไปด้วยความต่อเนื่องเรียบร้อย

นายกฤษณ์ เสสะเวช จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท Catholic Universityสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการทำงานและการบริหารด้านการเงินการธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธอส. ตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบันอีกด้วย