ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > DTAC เผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565

DTAC เผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565

30 พฤศจิกายน 2022


ดีแทคเผยผลการสอบทานสิทธิมนุษยชน พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการรักษามาตรฐานธรรมภิบาลอย่างเข้มข้น

 • ดีแทคติดอันดับหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเติบโตก้าวกระโดดในด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดีแทคเผยผลการสอบทานสิทธิมนุษยชน (human rights due diligence) และประเด็นอันดับหนึ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ Digital Inclusion เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายสำหรับทุกคน
 • บริษัทได้จัดทำคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กร เตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2573
 • 30 พฤศจิกายน 2565 – ดีแทคสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565 ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business) ซึ่งมีการดำเนินงานครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ การสร้างเสริมทักษะดิจิทัล ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การต่อต้านคอร์รัปชัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเทเลนอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญของดีแทค และมาตรฐานสากลอื่นๆ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions)

  ดีแทคติดอันดับหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565

  ดีแทคได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ในปีนี้ บริษัทมีคะแนนเติบโตก้าวกระโดดในมิติสิ่งแวดล้อม

  ขณะเดียวกัน คะแนนในด้านสังคมและธรรมาภิบาลของบริษัทยังเติบโตจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เคารพและปกป้องสิทธิของลูกค้า และแนวทางการรับมือกับคำขอของหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจนโปร่งใส

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยดีแทคนั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกนับตั้งแต่ปี 2559 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของดีแทคที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การสนับสนุนให้พนักงานกล้ารายงานสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรม และการไม่อดทนต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

  เผยผลสอบทานสิทธิมนุษยชน

  ในยุคดิจิทัล สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยตรงนั้นหนีไม่พ้นสิทธิในข้อมูลข่าวสาร (Right to Information) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) และผู้ให้บริการโทรคมนาคมนั้นสามารถทำหน้าที่เป็น ‘ตัวกลาง’ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล ดีแทคจึงมีการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเข้าถึงอุปกรณ์และบริการการเชื่อมต่ออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2. การส่งเสริมการใช้งานอย่างปลอดภัย และ 3. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบริการการเชื่อมต่อและทักษะดิจิทัล

  สำหรับภายในองค์กร ดีแทคเดินหน้ายกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออกของบุคลากร และได้จัดให้มีการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนทุกๆ 2 ปี เพื่อรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นับตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ไปจนถึงชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น

  ในปี 2565 ดีแทคได้จัดให้มีการสอบทานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งในกระบวนการสอบทานได้มีการทบทวนเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก และกรอบการประเมินของเทเลนอร์ ผู้ถือหุ้นรายสำคัญของดีแทค เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงกับบริบทของประเทศไทย โดยจากผลการสอบทานครั้งล่าสุดพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากที่สุด ขณะที่ประเด็นอื่นๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญรองลงมานั้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการแสดงออก และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health & Safety)

  ในภาพรวม ผลการสอบทานชี้ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นค่อนข้างสอดคล้องกับทิศทางโทรคมนาคมโลก แต่มีประเด็นที่เป็นความท้าทายเฉพาะด้าน อาทิ ประเด็นคำขอของหน่วยงานภาครัฐ (authority request) ซึ่งดีแทคได้กำหนดหลักการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายไทย หลักสิทธิมนุษยชน และขอบเขตการให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ อีกทั้งดีแทคได้เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐสู่สาธารณชน

  สร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายสำหรับทุกคน

  ภายใต้กลยุทธ์การสร้างสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียม (Digital Inclusion) ดีแทคมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมาย (meaningful connectivity) สำหรับทุกคน ผ่านการนำเสนอบริการการเชื่อมต่อและบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึงได้ และการส่งเสริมการเข้าถึงทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มคนเปราะบาง

  กลยุทธ์ Beyond Mobile Connectivity: นอกจากเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับทุกคนแล้ว ภายใต้กลยุทธ์ Beyond Mobile Connectivity ดีแทคยังนำเสนอบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบริการโทรคมนาคม อาทิ ประกันออนไลน์ บริการด้านการเงิน และโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบริการเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้บน dtac app ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มและพยายามลดอุปสรรคในการเข้าถึงดิจิทัล

  ปัจจุบัน dtac app เปิดให้บริการใน 4 ภาษา ภายใต้แนวคิด “ค่ายไหนก็ใช้ได้” ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น และยังมาพร้อมฟีเจอร์ dtac app lite ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เสมือนใช้งานอยู่บน dtac app โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ตอบโจทย์ผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่มีข้อจำกัดเรื่องหน่วยความจำ

  กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งานบน dtac app ที่เป็นลูกค้าเติมเงินนั้นเติบโตกว่า 3 เท่าจากปี 2563 โดยกว่า 124 เปอร์เซ็นต์นั้นมาจากผู้ใช้งานในต่างจังหวัด และปัจจุบันดีแทคมีผู้ใช้งานบนช่องทางดิจิทัลอยู่ที่ 7.6 ล้านราย และยังคงเติบโตต่อเนื่อง

  การดำเนินงานด้านสังคม: ดีแทคมีการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ใช้งานโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ dtac Safe Internet โดยในปี 2565 โครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้มากกว่า 300,000 คน นอกจากนี้ ดีแทคยังมีการส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มคนเปราะบางต่างๆ อาทิ ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย ผู้ก้าวพลาด และผู้สูงวัย ภายใต้โครงการดีแทค เน็ตทำกิน เพื่อเพิ่มรายได้จากช่องทางออนไลน์ โดยที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 51% เส้นทางสู่ Net Zero

  ดีแทคมีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดทำและเปิดเผยบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อธุรกิจ และแผนคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท โดยเป็นการรวบรวมและคำนวณข้อมูลจากการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทและบริษัทในเครือ 8 แห่ง ที่บริษัทควบคุมการดำเนินงาน และข้อมูลนั้นได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก (external assurance) ซึ่งการจัดทำ CFO นั้นจะเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และการบริหารจัดการแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานต่อไป

  ดีแทคยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงข่ายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังของข้อมูล เพื่อตอบสนองอัตราการใช้งานดาต้าและความหนาแน่นของโครงข่ายที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในยุค 5G ซึ่งบริษัทตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ‘ครึ่งหนึ่ง’ ภายในปี 2573 และลดการฝังกลบขยะเป็นศูนย์ภายในปี 2565

  นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนกลุ่มเทคโนโลยี ผมเชื่อว่าบริการโทรคมนาคมนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero และการเป็นสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียม ที่ผ่านมา ดีแทคทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้คนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการพื้นฐานที่สำคัญ และเราสนับสนุนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพการแสดงออกบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ดี เราเล็งเห็นถึงความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของเรา”


  …….

  dtac discloses human rights due diligence findings, reinforcing its commitment to the highest governance standards

 • dtac is listed as a Thailand Sustainability Investment (THSI) by the Stock Exchange of Thailand, with an impressive score improvement in environment.
 • dtac unveils the top human rights concerns shared by all its stakeholders and commits to driving digital inclusion and meaningful connectivity for all.
 • The company issues a greenhouse gas emissions report for analyzing and monitoring its greenhouse gas emission reduction performance (or Carbon Footprint for Organization), as part of its journey to halving its greenhouse gas emissions by 2030.
 • 30 November 2022 – Total Access Communication Public Company Limited or dtac reports its sustainability progress in 2022, reinforcing the mobile operator’s commitment to responsible business that brings together digital upskilling, diversity and inclusion, health and safety, integrity, climate change, human rights, supply chain sustainability, and data privacy compliance. The responsible business principle is in line with guidelines of its major shareholder Telenor and other international standards, including UN Universal Declaration of Human Rights and ILO Core Conventions.

  dtac on SET’s Sustainable Stocks
  This year dtac is listed as a Thailand Sustainability Investment (THSI) by the Stock Exchange of Thailand, with impressive score improvement in environment. The THSI list consists of listed companies that conduct sustainable business operations and pass the Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria. The company’s social and governance scores also grew from the previous year, thanks to the privacy policy that respects and protects consumer rights and strict and transparent guidelines for handling authority requests.

  Moreover, dtac has been granted the Certificate of Membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC). The company has been a member of CAC since 2016, being recognized for its practices which emphasize on transparency and zero tolerance for corruption.

  Human Rights Due Diligence Findings
  In the digital era, the two basic human rights that are directly related with mobile operators are the right to information and freedom of expression. As a mobile operator, dtac promotes human rights by ensuring affordable and inclusive access to mobile devices and connectivity services as well as providing digital upskilling for the vulnerable groups.

  Internally, dtac continues to uplift its governance and human rights standards through the promotion of freedom of expression among its employees. The company also conducts due diligence every two years to identify and address human rights challenges in its business operations. The due diligence helps voice out concerns of every stakeholder, including employees, customers, suppliers, and the community it serves.

  In 2022, dtac conducted a human rights due diligence based on reports and studies about human rights challenges in the telecommunications industry worldwide as well as the assessment framework of Telenor, a major shareholder of dtac. According to the findings, the top three concerns shared by all its stakeholders are 1) data privacy, 2) the right to information and freedom of expression, and 3) health & safety at work and in the supply chain.

  The findings also show that, aside from human rights challenges that are unique to the country, such as authority requests, the overall situation in Thailand is mostly in line with global trends. To tackle its challenges, dtac has established strict guidelines for handling authority requests based on Thai law, universal human rights principles, and the principle of necessity and proportionality. It has also increased transparency in its work processes by publishing an annual authority request disclosure report.

  Meaningful Connectivity for All

  Under its digital inclusion strategy, dtac is committed to bridging the digital divide and helping people achieve meaningful connectivity through affordable, secure, and high-quality connectivity and digital services. This is ingrained in the company’s core business strategy. dtac also promotes equitable access to digital skills, especially for the vulnerable groups, through its two flagship social initiatives:

  Beyond Mobile Connectivity Strategy: dtac provides affordable high-speed mobile connectivity nationwide and inclusive beyond mobile connectivity services, such as e-insurance, financial service, and cybersecurity solutions. These services are offered through the dtac app, which was designed with inclusivity in mind to reduce barriers to digital inclusion. For example, the app is available in four languages and open to everyone, even if they are not yet dtac customers. It also comes with the “dtac app lite” feature, which allows lower-ended smartphone users whose phones usually come with limited storage capacity to enjoy an app-like experience without having to install the dtac app.

  Thanks to this digital inclusion and dtac’s beyond connectivity strategy, dtac has seen 3x growth of prepaid customers on the app from the year 2020, with 124 percent growth coming from upcountry customers. Currently, dtac has about 7.6 million monthly active users on its digital platforms, and the number of users continues to grow.

  Social initiatives: Under the Safe Internet Initiative, dtac teaches digital resilience to schoolchildren to boost their immunity to online threats, helping ensure that they can safely benefit from new technologies. In 2022, the initiative has reached more than 300,000 students. The mobile operator also provides digital upskilling for small-scale entrepreneurs and vulnerable groups, including persons with disabilities, ethnic minorities, former prisoners, and the elderly, to help them gain an online presence and grow their income. So far, the average revenue increase of those who participated in the dtac Net for Living program is at 51 percent.

  The Road to Net Zero

  dtac has prepared a greenhouse gas emissions report called Carbon Footprint for Organization (CFO) for analyzing and monitoring the company’s greenhouse gas emission reduction performance to comply with its environmental sustainability policies. This includes collecting and calculating data from the Company’s business operations and all eight affiliates under the company’s operational control, with the collected data being verified by an external assurance provider. The CFO is useful for future strategy planning and environment management in the supply chain.

  As the energy consumption is likely to accelerate with the roll out of 5G, dtac has committed to cutting its greenhouse gas emissions in half by 2030 through renewable energy, data-driven solutions, and by boosting energy efficiency across the network infrastructure and data centers. The mobile operator is also committed to achieving zero landfill disposal when it comes to its solid and electronic waste by 2022.

  Sharad Mehrotra, chief executive officer of dtac, said, “We are delighted to be listed as a Thailand Sustainability Investment (THSI). dtac believes connectivity is a powerful enabler of meaningful change and digital inclusiveness in Thai society. Connectivity allows people to access critical information and essential services and empowers freedom of expression in the digital era. dtac recognizes human rights challenges in the market we operate, and we put our utmost efforts to integrate highest governance and human rights standards in all our business operations.”