ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > EXIM BANK ชูนโยบายความเท่าเทียมทุกเพศวัย ยอมรับความหลากหลาย-แตกต่างทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ

EXIM BANK ชูนโยบายความเท่าเทียมทุกเพศวัย ยอมรับความหลากหลาย-แตกต่างทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ

9 กรกฎาคม 2022


EXIM BANK ประกาศนโยบายและปรับปรุงสวัสดิการส่งเสริมความเท่าเทียมทุกเพศวัย ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal ประกอบกับเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเท่าองค์กรชั้นนำระดับโลก EXIM BANK จึงดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) ปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงานให้ทันสมัย มีความยืดหยุ่น เท่าเทียม พร้อมตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกเพศวัย ทั้งยังตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและประเทศไทยอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในทุกมิติ (Diversity and Inclusion) เพศทางเลือกจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมโดยไม่ถูกปฏิบัติอย่างพลเมืองชั้นสอง EXIM BANK จะออกแบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ครอบคลุมความต้องการของพนักงาน รวมทั้งครอบครัว อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม โครงการ HR Transformation ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้าง ตำแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ให้มีความยืดหยุ่น สะท้อนถึงผลงาน มีความเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียม กล่าวคือ พนักงาน EXIM BANK ที่เป็น LGBTQIA+ หรือมีสถานะโสด สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับตนเองได้มากขึ้น โดยนำส่วนต่างที่ครอบครัวจะได้รับมาจัดสรรอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่ชีวิตได้โดยไม่แบ่งแยกเพศสภาพ

ดร.รักษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ EXIM BANK จะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่างาน โดยค่างานระดับสูงไม่จำกัดเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านธุรกรรมหรือการตลาดซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของธนาคารเท่านั้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเงินเฟ้อมีการเร่งตัวขึ้น EXIM BANK จึงพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการทุกประเภทเพื่อช่วยเหลือพนักงาน ทั้งยังจัดให้มีสินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ให้พนักงานกู้ได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นพนักงานประจำที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 10 ปี ขณะเดียวกัน EXIM BANK ยังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้เชื่อมโยงกับผลงาน เพื่อให้มีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถสร้างแรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ขับเคลื่อนผลลัพธ์การดำเนินงานของ EXIM BANK ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยที่มีบทบาท ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลังการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและประชาคมโลก

“ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทุกภาคส่วนต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบ Next Normal ทำให้ EXIM BANK ต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาธุรกิจและบริการขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น เราจึงเร่งสร้าง EXIM BANK ให้เป็นบ้านแห่งความรักและความเข้าใจ (Empathic Workplace) ที่ดูแลความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางอาชีพของเพื่อนพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้หลักการ Fair Practice และ Fair Share” ดร.รักษ์ กล่าว

……

EXIM Thailand Announces HR Transformation Scheme to Improve Staff Welfare, Promote Gender Equality and Respect Diversity and Inclusion of Personnel in All Dimensions

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that, under the rapidly changing economic and social conditions in the Next Normal era in conjunction with EXIM Thailand’s determination to step up its HR management to be on a par with world-class organizations, EXIM Thailand has launched the HR Transformation scheme to rationalize its remuneration, fringe benefits and other benefits for employees to fit the current situations, and ensure flexibility, equality and responsiveness to the needs of its employees of all genders and all ages. It also aims to respond to the employees’ aspiration for career advancement alongside the Bank’s organization development and national development on a sustainable basis.

EXIM Thailand President said that EXIM Thailand is the first state-owned specialized financial institution in the country to support diversity and inclusion of staff members in all dimensions. With LGBTQIA+ personnel to be equally cared for and treated without discrimination as second-class citizens, EXIM Thailand has planned to design its welfare and remuneration packages that can fully, properly and equally respond to the needs of all employees and their families. Under the HR Transformation scheme, the Bank seeks to rationalize personnel structure, positions, remuneration, welfare and other benefits for higher flexibility, reflection of their performance, and enhancement of fairness and equality. The employees who are LGBTQIA+ or those who are single can make reimbursement of medical expenses in a larger amount covered by family portion appropriation and can also make reimbursement for their spouse regardless of the spouse’s gender.

Dr. Rak further said that EXIM Thailand will restructure its salary scale to be in line with the respective job value. Jobs of high value are not limited to only employees in charge of financial transaction or marketing tasks (core business). Amid the easing COVID-19 pandemic and inflation rate spike, the Bank has considered review of interest rates for all types of welfare loans to relieve employees’ burden and offering of guarantor-free multi-purpose welfare loans at lenient interest rates. Applicants must be permanent employees with at least 1 year of service, each being eligible to borrow up to 500,000 baht and for up to 10-year loan period. EXIM Thailand has also been discussing with relevant agencies to improve criteria for performance-based bonus payment. These efforts are aimed to enable the Bank’s remuneration structure to motivate staff members to do their best in performance of duties, respond to the current situation, and drive fruitful operation outcome of EXIM Thailand as Thailand Development Bank with the mission to reboot, restructure, rebalance and resynergize public and private sectors to support the sustainable development of Thailand and the world at large.

“With the current recovering pace from the pandemic, all sectors have sought to regain momentum in the Next Normal context. EXIM Thailand has vigorously geared up for the redesign of our work processes, and development of business and services to satisfy the needs and expectations of our customers and stakeholders. The key driver of all such missions is our people. We have thus constantly strived to build EXIM Thailand as an empathic workplace, taking care of the well-being and career growth of all fellow employees on a fair and equitable basis and in their best interests under the fair practice and fair share principle,” added Dr. Rak.