ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > AOT แจ้ง “เอ็มพี เม็ก” บอกเลิกสัมปทานที่จอดรถ ดอนเมือง

AOT แจ้ง “เอ็มพี เม็ก” บอกเลิกสัมปทานที่จอดรถ ดอนเมือง

3 สิงหาคม 2020


AOT ส่งหนังสือแจ้ง “เอ็มพี เม็ก” บอกเลิกสัญญาสัมปทานบริหารที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง มีผลตั้งแต่ 14 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “AOT” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทาง AOT ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด ขอบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ และสัญญาเช่าพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยให้เหตุผลว่าทางบริษัท เอ็มพี เม็ก ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ และติดตั้งระบบบริหารจัดการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อเสนอด้านเทคนิคของบริษัทเอ็มพี เม็ก คือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากทาง AOT ได้ทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์มาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปลายปี 2562 รวมทั้งทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาฯ อีก 2 ครั้ง

ปรากฏว่าในขณะนี้ บริษัท เอ็มพี เม็ก ก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่จอดรถให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่บริษัทเอ็มพี เม็ก เคยเสนอต่อ AOT ได้ นอกจากนี้ AOT ยังตรวจพบว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการก่อสร้าง และขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง ออกจากพื้นที่ รวมทั้งยังไม่ได้ชำระค่าปรับให้ AOT ตามเงื่อนไขของสัญญาแต่อย่างใด

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ทอท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอ็มพี เม็ก ไม่มีศักยภาพในการดำเนินการก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างแน่นอน ถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ AOT และการดำเนินการของท่าอากาศยานโดยภาพรวม

ดังนั้น ทอท. จึงขอบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารที่จอดรถยนต์ และสัญญาเช่าพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กับบริษัท เอ็มพี เม็ก โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัท เอ็มพี เม็ก ต้องหยุดประกอบกิจการทันที พร้อมกับขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่เช่าให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผล หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไปแล้ว AOT จะระงับการเข้าพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ทันที และจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ ต่อไป

อนึ่ง โครงการนี้เริ่มดำเนินการช่วงต้นปี 2560 โดย AOT ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้รับสัมปทานโครงการก่อสร้าง และบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในอาคารที่จอดรถยนต์ 10 ชั้น ทางด้านเหนือของท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิ้นสุดสัญญาสัมปทานฯ วันที่ 29 กันยายน 2575) คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 551 ล้านบาท โดยเปิดขายซองวันที่ 24-28 เมษายน 2560 มีผู้มาซื้อซองทั้งหมด 15 ราย แต่เข้ามายื่นข้อเสนอแค่ 5 ราย ทางคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาข้อเสนอทั้งทางด้านเทคนิค และข้อเสนอผลตอบแทน ผลการพิจารณา พบว่ามี 2 บริษัท ได้คะแนนเท่ากัน ทาง AOT จึงให้ผู้ประมูลทั้ง 2 รายเสนอผลตอบแทนใหม่อีกครั้ง จนได้บริษัท เอ็มพี เม็ก เป็นผู้ชนะ เสนอผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ AOT สูงสุดที่ 2,233,669 บาทต่อเดือน ปรากฏว่าในขณะนั้นมีผู้ทำหนังสือร้องเรียน ขอให้บอร์ด AOT ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทที่ชนะการประมูล เช่น เคยมีประวัติการละทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือเคยถูกยกเลิกสัมปทานที่จอดรถบาลีฮาย เมืองพัทยา หรือไม่ ทาง AOT จึงทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลาง ผลการตรวจสอบไม่พบบริษัท เอ็มพี เม็ก เคยมีชื่อติดอยู่ในบัญชีผู้ละทิ้งงานราชการแต่อย่างใด

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมบอร์ด AOT ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานฯ จึงมีมติอนุมัติผลการคัดเลือกบริษัท เอ็มพี เม็ก เป็นผู้ชนะประมูลครั้งนั้น ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ ปรากฏว่าเวลาผ่านมา 3 ปี ยังตอกเสาเข็มไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร และการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ทาง AOT จึงทำหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ็มพี เม็ก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคาร แต่งานก่อสร้างก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ต่อมา AOT ได้ทำหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ็มพี เม็ก ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยขอให้บริษัท ฯ จ่ายค่าปรับตามที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา และได้มีการทำหนังสือทวงถามเรื่องค่าปรับเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท เอ็มพี เม็ก ยังไม่ได้ชำระค่าปรับแต่อย่างใด วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทาง AOT จึงจำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับบริษัท เอ็มพี เม็ก