ThaiPublica > เกาะกระแส > งบฯ “เงินเดือน – สวัสดิการ ” ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ยุครัฐบาลคสช.

งบฯ “เงินเดือน – สวัสดิการ ” ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ยุครัฐบาลคสช.

11 พฤษภาคม 2019


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังระบุว่าปัจจุบันมีบุคคลากรภาครัฐกว่า 2.09 ล้านคน ต้องใช้เงินงบประมาณสำหรับเงินเดือนบุคคลากรภาครัฐในปี 2561 จำนวน 622,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 581,579.8 ล้านบาท ประมาณ 40,464.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.35%

จากงบประมาณของรัฐบาลพบว่า 89.4% ของงบประมาณบุคคลากร เป็นเงินเดือนข้าราชการ รองลงมาคือค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5.6% และค่าจ้างลูกจ้างประจำ 4.7%

ขณะที่การเพิ่มขึ้นของงบบุคคลากรพบว่าเงินเดือนข้าราชการที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3% ต่อปี, พนักงานราชการ เติบโตเฉลี่ยปีละ 6.1% และลูกจ้างชั่วคราว เติบโตเฉลี่ย 0.77%

ส่วนเงินเดือนลูกจ้างประจำ หดตัวเฉลี่ยปีละ 1.78% และเงินเดือนลูกจ้างตามสัญญาที่ลดลงเฉลี่ยปีละ 9.28% ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากจำนวนของกลุ่มลูกจ้างที่ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในแง่การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลากรภาครัฐและคนในครอบครัวที่สามารถเบิกจ่ายได้ ประมาณ 4.5 ล้านคน ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี 2561 มาอยู่ที่ 74,279 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี (ดูรายละเอียดจากภาพด้านล่าง)

  • ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย
  • ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย งบเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3 เท่า แต่ประสิทธิภาพ-ความโปร่งใสแย่ลง