ThaiPublica > เกาะกระแส > ไทยพาณิชย์เปิดตัว SCB Academy สร้างคน “กลับหัวตีลังกา” สู่เป้าหมาย Tech Bank

ไทยพาณิชย์เปิดตัว SCB Academy สร้างคน “กลับหัวตีลังกา” สู่เป้าหมาย Tech Bank

5 มีนาคม 2018


SCB Academy

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดตั้ง SCB Academy ขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับุทธ์ “กลับหัวตีลังกา” Going Upside Down ของการปรับองค์กรให้รองรับกระแสดิจิทัล ขับเคลื่อนธนาคารสู่แพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการลูกได้มากขึ้นในช่วง 3 ปี

กลยุทธ์กลับหัวตีลังกาประกอบด้วย 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. Lean the Bank (เพิ่มประสิทธิภาพธนาคาร) 2. High Margin Lending (ปล่อยสินเชื่อธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง) 3. Digital Acquisition (การดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล) 4. Data Capabilities (เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล) 5. New Business Model (ธุรกิจรูปแบบใหม่) โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้แตกต่างจากเดิมและนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสร้างพนักงานให้มีขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ไทยพาณิชย์เป็น “The Most Admired Bank” หรือธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด

ไทยพาณิชย์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมด้านระบบและเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับบริการที่ดีเยี่ยม และการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ

“สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารไปสู่เป้าหมายนั้น คือ การพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กร และสนับสนุนการทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ไทยพาณิชย์เป็นมากกว่าธนาคาร ธนาคารจึงทุ่มเทงบประมาณมากกว่า 900 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดตั้ง SCB Academy ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank ในอนาคตอันใกล้นี้”

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์(ขวา)นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy(ซ้าย)

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าพนักงานทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อต่อยอดโอกาสในความก้าวหน้า และพร้อมรับมือกับธุรกิจธนาคารสมัยใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ ไทยพาณิชย์จึงได้จัดตั้งสถาบันที่ช่วยบ่มเพาะวิชาความรู้ด้านการเงินการธนาคารและทักษะใหม่ๆ ที่ทันสมัยให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือแม้แต่การดำรงชีวิตประจำวัน และสามารถเติบโตก้าวทันกับโลกธนาคารยุคใหม่ได้ในที่สุด”

สถาบัน SCB Academy คือ ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB เพื่อการเงินการธนาคารยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรของไทยพาณิชย์ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไว้อย่างครบครัน เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่จะถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคน ผ่านองค์ประกอบ 3 ด้าน”

ด้านกายภาพ ธนาคารได้สร้าง SCB Academy ตั้งอยู่ชั้น 18 และ 19 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร ซึ่งภายใน Academy แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น Playground, Hangout, Hemispheric Maze, Brain Gym, Thinking Platform, Connecting Zone, Learning Studio, Immersive Zone และ Learning Sphere

นอกจากมีห้องเรียนในฟังก์ชันใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว ยังได้เปิดพื้นที่ co-working space บนชั้น 18 ให้พนักงานและบุคคลภายนอกใช้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ นอกจากนี้ยังจัด Quiet Zone สำหรับพนักงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงาน

ด้านการให้ความรู้ SCB Academy ได้จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตไว้หลากหลายคอร์ส ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเงินการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรที่เรียนผ่านการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) และหลักสูตรที่อาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง หรือ ที่เรียกว่า Immersive Learning ทั้งนี้ สถาบัน SCB Academy ยังร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ครํ่าหวอดในแวดวงเทคโนโลยีหรือการเงินการธนาคารยุคใหม่ เพื่อสร้าง Forum ในการแบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานไทยพาณิชย์ได้เรียนรู้กันตลอดทั้งปี

ด้านเทคโนโลยี SCB Academy มีการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ มาเพื่อช่วยให้พนักงานสะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน เช่น Virtual Classroom, เทคโนโลยี AR-VR ประกอบบทเรียน, การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ซึ่งผลิตมาเฉพาะเพื่อพนักงาน, สังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งทำให้การแบ่งปันการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งหมดนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการวางรากฐานที่สำคัญให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank ผ่านการพัฒนาบุคลากรแบงก์ให้สามารถต่อยอดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับการยกย่องให้เป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด ที่สามารถดึงดูด Talent รุ่นใหม่ๆ มาร่วมสร้างมิติการทำงานใหม่ในโลกการธนาคารแห่งอนาคตร่วมกัน นี่คือภารกิจสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของธนาคารต่อไปในระยะยาว