ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. แจงผลงานปราบทุจริตในพื้นที่ภาค 6 ในรอบ 7 เดือน

ป.ป.ช. แจงผลงานปราบทุจริตในพื้นที่ภาค 6 ในรอบ 7 เดือน

21 พฤษภาคม 2017


นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 6 ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ในรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) ซึ่งการแถลงผลการดำเนินงานประกอบด้วยภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและด้านป้องกันการทุจริต สรุปได้ดังนี้

สำหรับคดีสำคัญที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้ว ได้แก่

1) ชี้มูลความผิดกรณี นายมนัส อินหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรดและนางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัย เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนบ้านปลักแรด จ.พิษณุโลก ว่ามีการทุจริตงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2554 – ภาคเรียนที่ 1/2555, ทุจริตเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากเทศบาลตำบลปลักแรด, ทุจริตเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ ที่ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านปลักแรดในปี 2554 เป็นเงิน 257,110.51 บาท โดยไม่นำเงินดังกล่าวเข้าฝากบัญชีธนาคารของโรงเรียนบ้านปลักแรด

2) ชี้มูลความผิดนายอำนวยศักดิ์ พึ่งสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และนายประทิน จันทร์ตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ทุจริตเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุงการศึกษา ทำให้เงินขาดบัญชี 4,293,629.97 บาท

3) ชี้มูลความผิดนายอมร ทองเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กับพวก ว่าดำเนินการตรวจรับการจ้าง โดยลงความเห็นว่างานจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้วตามสัญญา ทั้งที่งานจ้างยังไม่แล้วเสร็จ

4) ชี้มูลความผิดนายวสุธร พานทอง นายก อบต. เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กับพวก ว่า ปลอมแปลงเอกสารสั่งซื้อถังขยะเพื่อให้พัสดุที่สั่งซื้อมีคุณสมบัติครบถ้วน

5) ชี้มูลความผิดนายวชิระ แรงกสิกร นายก อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ว่าไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับบุคคลที่บุกรุกคลองสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในเขต อบต. สระแก้ว

6) ชี้มูลความผิดนายบรรเจิด เรือนเพ็ชร นายก อบต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ว่าดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ลงดินลูกรังในศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป หมู่ที่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยดำเนินโครงการแล้วไม่วางท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

7) ชี้มูลความผิดนายสมวัด สายแวว นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นายวรชาติ ศรีมาก ปลัดอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ และนางสาวิตรี จันทร์เมือง หัวหน้าส่วนการคลังอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซึ่งทำกับ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุตรที่มิชอบด้วยกฎหมายของตน

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีแล้ว

* การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

ด้านป้องกันการทุจริต

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จำนวน 139 โครงการ โดยแยกตามการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติดังนี้

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน 74 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จำนวน 12 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย จำนวน 2 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก จำนวน 23 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย จำนวน 28 โครงการ