ThaiPublica > คอลัมน์ > ประชาชน ประชานิยม และประชารัฐ (จบ) > เวที “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 20 กันยายน 2558

เวที “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 20 กันยายน 2558

12 มีนาคม 2016


เวที “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 20 กันยายน 2558

เวที “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 20 กันยายน 2558

ป้ายคำ :