ThaiPublica > เกาะกระแส > อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถอนชื่อ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ออกจากนักสหกรณ์แห่งชาติ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถอนชื่อ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ออกจากนักสหกรณ์แห่งชาติ

23 มีนาคม 2016


นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (ซ้าย) รับประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 ที่มาภาพ : https://www.gotoknow.org/posts/168051
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (ซ้าย) รับประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติปี 2551
ที่มาภาพ : https://www.gotoknow.org/posts/168051

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ เพิกถอนนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ออกจากการเป็น ““นักสหกรณ์แห่งชาติ”

ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2558 ข้อ 7 กำหนดให้มีการเพิกถอนบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติแล้ว หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ หรือ มีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมการ หรือ การกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสหกรณ์โดยรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศเพิกถอนการเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติได้

นักสหกรณ์แห่งชาติปี 2550 ที่มา : http://www.thaicoop.com/
นักสหกรณ์แห่งชาติปี 2550
ที่มา : http://www.thaicoop.com/

ด้วยปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นักสหกรณ์แห่งชาติสาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2550 ได้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และระบบสหกรณ์อย่างร้ายแรง เป็นการดำรงตนไม่เหมาะสมกับเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ โดยนายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งที่ 706/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ให้นายศุภชัย ศรีศุภอักษร พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และถูกดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวมหลายคดี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเพิกถอนนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จากการเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติมซีรี่ส์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

เพิกถอนศุภชัย