ThaiPublica > เกาะกระแส > กสท. อนุมัติให้ “ไทยทีวี-LOCA” คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลได้ แต่ต้องจ่ายค่าประมูลอีก 1.6 พันล้านให้ครบ

กสท. อนุมัติให้ “ไทยทีวี-LOCA” คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลได้ แต่ต้องจ่ายค่าประมูลอีก 1.6 พันล้านให้ครบ

3 มิถุนายน 2015


580603sombat
นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ว่า ที่ประชุม กสท. ได้มีมติพิจารณาคำขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ประเภทธุรกิจ ช่องข่าว “ไทยทีวี” และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว “LOCA” ก่อนจะมีมติเห็นชอบตามที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง 2 ช่องร้องขอ แต่จะต้องปฏิบัติตาม “ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (5) ข้อ 21” และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ พร้อมจัดทำแผนเยียวยาประชาชนเสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบ

“นอกจากนี้ ยังต้องชำระค่าประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หากไม่ชำระภายในกำหนด จะดำเนินการบังคับชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันเต็มจำนวนค่าธรรมเนียม พร้อมดอกเบี้ย 7.5% และหากยังไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงาน กสทช. จะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายนี้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอื่นด้วย” นายสมบัติกล่าว

ก่อนหน้านี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เคยเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ ช่อง “ไทยทีวี” และช่อง “LOCA” ยังค้างคำชำระค่าประมูลรวมกัน 1,634 ล้านบาท