ThaiPublica > เกาะกระแส > “วิชา” แจง ป.ป.ช.ส่งหนังสือปม “จารุวรรณ” ผิด ไป สนช. ยันฟันวินัยอดีตผู้ว่าฯ สตง.ไม่ได้ เพราะพ้นตำแหน่งแล้ว

“วิชา” แจง ป.ป.ช.ส่งหนังสือปม “จารุวรรณ” ผิด ไป สนช. ยันฟันวินัยอดีตผู้ว่าฯ สตง.ไม่ได้ เพราะพ้นตำแหน่งแล้ว

7 พฤษภาคม 2015


คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/579119
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/579119

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีมีการรายงานข่าว ว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในกรณีอนุมัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ไปศึกษาดูงานที่ สตง. ประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 โดยมิชอบ เนื่องจากคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

นายวิชา กล่าวว่า ข่าวดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในข้อกฎหมาย กล่าวคือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาดังกล่าวแล้วมีมติในส่วนของคุณหญิงจารุวรรณ ว่ามีมูลเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางอาญา และเนื่องจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย จึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้

อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 92 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กำหนดว่าในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ได้กระทำผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่ในกรณีนี้ คุณหญิงจารุวรรณ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง.ไปแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนทราบ ซึ่งหมายถึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ที่มีอำนาจถอดถอนผู้ว่าฯ สตง. ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 34 (6) ทราบ

“แต่ในขั้นตอนของการมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนทราบดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อน โดยส่งไปที่ สนช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ช. แก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ สนช.ทราบ และมีหนังสือแจ้งให้ คตง. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ว่าฯ สตง. ทราบด้วย” นายวิชากล่าว.