ThaiPublica > ThaiPublica Channel > UddC จัดผัง “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” เปลี่ยนพฤติกรรมเชื่อม “ชุมชน-สุขภาวะ-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม” สู่สังคมยั่งยืน

UddC จัดผัง “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” เปลี่ยนพฤติกรรมเชื่อม “ชุมชน-สุขภาวะ-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม” สู่สังคมยั่งยืน

23 มกราคม 2015


ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือ UddC ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำงานด้านการพัฒนาเมือง เพื่อการสร้างหรือฟื้นฟูเมืองให้ดีอย่างเป็นรูปธรรม

จากสภาพรถติด มลพิษทางอากาศ การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง อันเนื่องมาจากนโยบายที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และเศรษฐกิจของประเทศไทย จะดีกว่าไหมถ้าสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ “เดินได้” และพัฒนาต่อให้เป็นเมืองที่เดินดีควบคู่ไปกับการปรับปรุงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมทางเท้าที่ชวนให้คนเดินในบริบทแบบไทยๆ

UddC ได้ริเริ่มโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” ตั้งแต่สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพการเดินสูง ให้เป็นเส้นทางที่สามารถเดินได้ และเป็นเส้นทางที่เดินได้ดี โดยใช้ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง ซึ่งปัจจุบันโครงการเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 และพร้อมเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้

ผศ. ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ UddC และ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ UddC ซึ่งทั้งสองมีบทบาททในฐานะนักผังเมืองและอาจารย์ภาควิชาผังเมืองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จุดประกายฝัน อยากสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เดินได้ และต้องเดินได้ดี ได้เล่าเรื่องราวที่กำลังดำเนินการให้ฟังว่า