ThaiPublica > เกาะกระแส > “คณิต ณ นคร” โต้ งบ คอป. 77 ล้าน ชี้แจงได้ทุกบาททุกสตางค์

“คณิต ณ นคร” โต้ งบ คอป. 77 ล้าน ชี้แจงได้ทุกบาททุกสตางค์

18 กันยายน 2012


คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ภาพจาก - มติชน
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ภาพจาก – มติชน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาล หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 โดยมี ศ.ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 8 คน

โดย คอป. มีจุดประสงค์เพื่อทำการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา และวางแนวทางเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะในการเยียวยา ฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และวางมาตรการสร้างความปรองดอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกในอนาคต โดยมีการกำหนดระยะเวลาการทำงาน 2 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555

ในโอกาสการทำงานครบกรอบเวลาตามที่กำหนด คอป. จึงได้จัดการแถลงข่าวและเผยแพร่ “รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555” ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

โดยเนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป. เป็นบทสรุปการดำเนินงานของ คอป. ตลอดช่วงการทำงานในระยะเวลา 2 ปี มีเนื้อหาครอบคลุมภารกิจทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นของ คอป. งบประมาณ บุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การตรวจสอบและการค้นหาความจริง การศึกษาวิจัยรากเหง้าของปัญหา การเยียวยาและฟื้นฟู รวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้างความปรองดอง รวมทั้งสิ้น 269 หน้า

ในรายงาน ได้ชี้แจงกิจกรรมที่ คอป. ได้ทำในช่วงที่ผ่านมา คือ การจัดประชุมและเสวนาเพื่อทำข้อเสนอแนะและรายงานความคืบหน้าในการทำงานของ คอป. ต่อ ครม. และสาธารณะ โดยในการสำรวจและบันทึกคำบอกเล่าของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทย (Statement Taking)

คอป. ได้ทำการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ถูกดำเนินคดี ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมนุม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ชุมนุม รวมทั้งสิ้น 1,643 คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษา และจัดทำแนวยุทธศาสตร์ปรองดอง

ศ.ดร.คณิตได้พูดย้ำบนเวทีตลอดการแถลงข่าวว่า การทำงานของ คอป. คณะกรรมการทุกคนล้วนมีจิตอาสา ทำงานโดยยึดหลัก “ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ” (Public Accountability) ที่ทำงานด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการได้ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่มีการชี้แจงอยู่ในรายงานฉบับนี้

เมื่อตรวจสอบในรายงานจึงพบว่า มีการรายงานถึงงบประมาณที่ คอป. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 77 ล้านบาท (หน้า 16) และมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของ คอป. ตั้งแต่ปี 2553–2555 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คอป. ทั้งหมด 34 ครั้ง แต่ละครั้งได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบราชการ คือ ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 บาท กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น 225,220 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ ทั้งหมด 107 ครั้ง ประธานอนุกรรมการได้เบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท รองประธานครั้งละ 900 บาท อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้ครั้งละ 800 บาท รวมทั้งสิ้น 1,533,800 บาท

3. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำงานประจำหมุนเวียน 48 คน และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น 12,174,740 บาท

4. ค่าจัดประชุม 141 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5,594,985 บาท

5. โครงการสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการ 1,299,357 บาท

6. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและเก็บข้อมูล จำนวน 24 โครงการ รวมทั้งสิ้น 25,880,057 บาท

7. ค่าเช่า ค่าปรับปรุง สำนักงาน คอป. ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 14,386,104 บาท

8. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,171,536 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าแปลเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าถอดเทป 995,805 บาท

โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนนี้ รวมทั้งสิ้น 65,261,587 บาท สำหรับงบประมาณที่เหลือจำนวน 11,738,413 บาท คอป. ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานกิจการยุติธรรม นำไปใช้ในการจ้างบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานของ คอป. ต่อจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และนำไปจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ คอป. ต่อสาธารณะ เช่น จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทำพ็อคเก็ตบุ๊กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำวีดีทัศน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็น

โดยในช่วงถาม–ตอบ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการแถลงรายงานได้ตั้งคำถามต่อ คอป. มีผู้เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวได้ตั้งคำถามถึงความถูกต้องของข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ทั้งเรื่องหลักฐานที่มาสู่ข้อสรุปว่า ชายชุดดำมีความเกี่ยวข้องกับ นปช. และเรื่องการเก็บข้อมูล ที่ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จากทางฝั่งของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง คอป. จะทำอย่างไรต่อไป

ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณของ คอป. ในส่วนค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและเก็บข้อมูล จำนวน 24 โครงการ ซึ่งเป็นส่วนที่มากที่สุด จำนวน 25 ล้านบาท ว่าเหตุใด คอป. จึงไม่มีการแจกแจงให้ชัดเจนว่าใช้ไปในโครงการอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่

โดย นายสมชาย หอมลออ กรรมการ คอป. ได้ชี้แจงว่า รายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ คอป. แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้แต่ละฝ่ายได้นำเสนอความจริงในแบบของตนเอง แล้ว คอป. จึงนำข้อมูลที่ได้มาประมวล โดยอย่าถือว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นความจริงที่สุด เพราะอาจไม่ได้เป็นรายงานฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่ตอนนี้ รายงานฉบับนี้คือความจริงที่เชื่อถือได้

ด้าน ศ.ดร.คณิต ได้ยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ไขเนื้อหารายงานฉบับนี้อีก และชี้แจงเรื่องการใช้งบประมาณของ คอป. ว่า การทำงานของ คอป. อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชน

“การทำงานของ คอป. ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า ที่มีคนกล่าวหาว่า คอป. ถลุงเงินรัฐบาลเป็นล้านโดยไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นความจริง โดย คอป. ทำงานบนพื้นฐานของความเสียสละ และสามารถชี้แจงทุกบาททุกสตางได้” ศ.ดร.คณิต กล่าว

ดาวน์โหลด “รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555”