ศาลปกครองจำกัดอำนาจ ป.ป.ช. ไต่สวนคดีผิดวินัยได้แค่กรณีเดียว “ทุจริต” – ไม่ปฏิบัติตาม “ระเบียบ-มติ ครม.-นโยบาย” ไต่สวนไม่ได้

ศาลปกครองจำกัดอำนาจ ป.ป.ช. ไต่สวนคดีผิดวินัยได้แค่กรณีเดียว “ทุจริตต่อหน้าที่” ความผิดอื่นต้นสังกัดต้องตั้ง กก. สอบสวนเอง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน