คอร์รัปชันในบราซิล สินบน การเมือง และเนื้อเน่า

วิกฤติสินบนเนื้อเน่าสะท้อนภาพการเมืองเน่าๆ ของบราซิลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาคอร์รัปชันในบราซิลรุนแรงไม่แพ้ประเทศในแถบอเมริกาใต้ ค่าดัชนีความโปร่งใส Corruption Perception Index ของประเทศ 5 ปี ย้อนหลัง เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ระดับ 40 ต้นๆ