1984 อิทธิพลสื่อสะท้อนสังคม

เนื้อเรื่องของ 1984 จะบอกเล่าถึงประเทศที่รัฐบาลประสบความสำเร็จในการปกครองเป็นอย่างดีในแง่ที่สามารถครองใจประชาชน และสามารถจัดระเบียบประเทศได้ ในโลกที่ถูกจัดระเบียบผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย ผู้คนมีชุดความคิดเหมือนๆ กัน แต่ท้ายสุดความคิดที่แตกต่างย่อมเกิดขึ้น โดยสะท้อนผ่านตัวเอกทั้งสอง คือ วินสตัน และจูเลีย และจบโดยที่ทำให้เห็นว่าในโลกที่ถูกตีกรอบเหมือนกันยังคงมีความแตกต่าง และยังมีคนคอยตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็น