สถิติการใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 10 ปี ขอข้อมูล 4,000 ครั้ง อุทธรณ์ต่อครึ่ง ท้องถิ่น – หน่วยงานอิสระ – ก.ศึกษาถูกร้องมากสุด

จากการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในตอนที่แล้ว พบว่าการเปิดเผยข้อมูลยังเป็นเรื่อง “ไม่ทั่วไป” ข้อมูลภายในยังเป็นความลับ ข้อมูลสำคัญยังค้นยากและไม่มีอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเท่าที่ควร ทั้งยังพบว่า หน่วยงานที่มีความพร้อมด้านข้อมูลบนเว็บไซต์หรือแทบไม่มีเลย คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งการไม่มีระบบการให้ข้อมูลต่อประชาชนนับเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความโปร่งใสของประเทศอย่างยิ่ง