ความล่าช้า กับ ต้นทุนการปราบปรามคอร์รัปชัน

ความล่าช้า กับ ต้นทุนการปราบปรามคอร์รัปชัน กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้….ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยศึกษาหรือวิจัยอย่างจริงจังเสียทีว่า ต้นทุนในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่สังคมไทยต้องจ่ายไปในแต่ละปีนั้นเราต้องใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วเท่าไร ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด สามารถลดปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยได้จริงหรือไม่ และรัฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชันมากที่สุด