ผู้ว่าแบงก์ชาติกางโรดแมป SMEs ในบริบทโลกยุค 4.0 รัฐต้องสร้าง “open platform”

ผู้ว่าแบงก์ชาติกางโรดแมป SMEs จะก้าวนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 ได้อย่างไร – อะไรคือความท้าทายที่ต้องเผชิญและสิ่งรัฐต้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่