อัยการกับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

“พนักงานอัยการเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระจากการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขณะนี้มีบุคคลตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปหลายสิบคนที่ยังไม่ได้ฟ้อง ดังนั้น หากพนักงานอัยการมีความเข้าใจในปัญหาของประเทศชาติ พนักงานอัยการก็สามารถแสดงบทบาทเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้แก่คนในชาติได้ โดยกระทำตามแบบอย่างที่ท่านอาจารย์ประเทือง กีรติบุตร ได้กระทำมาแล้วได้”

“สมชาย หอมลออ” วิเคราะห์–เสียงออร์เคสตร้าที่ตึกไทยคู่ฟ้า ส่งสัญญาณ “เมโลดี้ปรองดอง”

“สมชาย หอมลออ” วิเคราะห์ เสียงออร์เคสตราที่ตึกไทยคู่ฟ้า ส่งสัญญาณ “เมโลดี้ปรองดอง”