thsdg17#2 (ตอนที่2): ไทยกับการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

thsdg17#2 (ตอนที่2): ไทยกับการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

thsdg17#2 (ตอนที่ 1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

thsdg17#2 (1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เราต้องสร้าง SDGs ของประเทศไทย ไม่ใช่ของภาครัฐ เราทำเพื่อตัวเรา เพื่อประเทศเรา เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนให้ได้