การเพิ่มบทบาทภาคประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศไทย…กลไกที่หายไป

กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะสามารถขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาและเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้หลักการพื้นฐานซึ่งก็คือ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน และยินดีที่จะเสียสละ ซึ่งจะทำให้ทิศทางการทำงานของภาคประชาชนมีบทบาทอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น