การประเมินความโปร่งใสทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจกล่าวได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา อปท. สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การดำเนินการของ อปท. บางแห่งยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพด้วยข้อจำกัดด้านศักยภาพที่ อปท. ต้องเผชิญ ซึ่งทำให้การควบรวม อบต. หรือเทศบาลตำบลขนาดเล็ก รวมไปถึงการประกาศใช้ภาษีประเภทใหม่โดยให้ อปท. เป็นผู้จัดเก็บเอง อาจเป็นวิธีการลดทอนข้อจำกัดข้างต้นวิธีการหนึ่ง

การประเมินความโปร่งใสทางการคลังของการดำเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน SFIs

ความโปร่งใสของการดำเนินกิจกรรมการคลังผ่าน SFIs จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทั้งการจัดสรรทรัพยากร และการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาล โดยการรับทราบต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงอย่างถูกต้องและครบถ้วนของกิจกรรมกึ่งการคลังที่ดำเนินการผ่าน SFIs จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที นอกจากนี้ความโปร่งใสทางการคลังยังจะช่วยสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติ รวมไปถึงการมีส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบทางการคลังจากภาคประชาชน

การประเมินความโปร่งใสทางการคลังของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง

รัฐวิสาหกิจมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปรียบเสมือนแขนขาของภาครัฐที่จะใช้เพื่อดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐมีความจำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ผลิตสินค้าสาธารณะ ที่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดอาจจะไม่มีผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือเป็นการผลิต และ/หรือ การให้บริการสินค้าหรือบริการที่เมื่อมีผู้ผลิตรายเดียวในตลาดจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าการเปิดให้มีผู้ผลิตหลายรายในตลาด การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพหรือขาดประสิทธิภาพจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ