ทางออกเศรษฐกิจไทยในสังคมสูงวัย ชี้ mismatch ทุกระดับ ระบุจบ ป.โท ทำงานต่ำวุฒิ 90% ทางลัดแก้แรงงานขาดจัดคนให้ตรงงาน

ผลิตภาพโดยรวมของไทยอาจไม่ถึงเป้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานที่ลดลง คุณภาพการศึกษาที่อาจจะแย่ลง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือ เราบอกว่าการศึกษาต้องเปลี่ยน อันนี้เข้าใจ แต่เรารอไม่ได้ที่จะปล่อยให้เด็กเกิดมาแล้วเขาต้องโตแล้วไม่รู้ว่าศึกษาไปแล้วจะดีจริงหรือเปล่า แต่ตัวที่ผมเน้นมากที่สุดและควรอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จะสามารถทำได้ภายใน 5 ปีนี้ คือ เรื่องของการจัดคนให้ถูกกับงาน แก้ปัญหา mismatch คือเรื่องทักษะ และความรู้ที่ไม่สอดคล้องกัน ให้แน่ใจว่าแม้เด็กที่เรียนไม่เก่งแต่ทำงานเก่งจะได้รับการให้คุณค่า

ลงทุนการศึกษาเพื่อให้หลุดพ้น “กับดัก”

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงได้ให้กุญแจ 3 ดอก ในการสร้างความยั่งยืนให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในเอเชีย ได้แก่ (1) มาตรการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (2) การยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ และ (3) การพัฒนาตลาดการเงินให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ที่มีระดับการศึกษาสูง ตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่ 7 ใน 10 คน ของประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาสูงสุดเพียงแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้น