สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับส่ง จม. ถึงบอร์ด BDMS รายคน ขอให้ยกเลิกยุติโครงการ พร้อมเรียกค่าเสียหายรายเดือน/คน

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับส่ง จม. ถึงบอร์ด BDMS รายคน ขอให้ยกเลิกยุติโครงการ พร้อมเรียกค่าเสียหายรายเดือน/คน