เมื่อกรรมการบริษัทไทย ขาดความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่กระทบต่อตัวเองโดยตรง แล้ว ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร

จากผลสำรวจของ IOD จึงนำมาซึ่งความคิดและความวิตกกังวล (แกมเป็นห่วงบรรดานักลงทุน) เป็นอย่างยิ่งว่า บรรดากรรมการบริษัทเหล่านั้น จะพร้อมรับกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 จริงหรือ ในเมื่อกฎหมาย 76 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่างๆ และยังเกี่ยวข้องต่อการทำหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของตัวกรรมการเองโดยตรง ยังขาดความรู้ความเข้าใจ (หรือความเอาใจใส่) กันเป็นจำนวนมาก ทั้งๆ ที่กฎหมายเหล่านั้นถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มบทลงโทษทางอาญาเอาแก่ตนเองทั้งสิ้น ซึ่งโทษทางอาญาไม่ใช่การลงโทษที่จะประนีประนอมผ่อนผัน หรือขอลดแลกแจกแถมกันได้เหมือนโทษทางแพ่ง

ผลสำรวจ IOD ชี้ “กรรมการบริษัทไทย” ขาดความเข้าใจความรู้ด้านกฎหมาย

การที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายของกรรมการเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมาย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้ในเรื่องกฎหมาย ซึ่งที่สำคัญคือความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการ เพราะหากกรรมการไม่ทราบหรือทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้ต้องรับโทษตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัวได้

แก้ไขกฎหมาย 76 ฉบับ กับกรณีอื้อฉาวการติดสินบนซื้อขายเครื่องยนต์ “โรลส์-รอยซ์” จะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่

แก้ไขกฎหมาย 76 ฉบับ กับกรณีอื้อฉาวการติดสินบนซื้อขายเครื่องยนต์ “โรลส์-รอยซ์” จะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่