กฎหมาย Blockchain

ในธุรกิจการเงินการธนาคาร มีการกล่าวถึง blockchain กันค่อนข้างมาก ด้วยเหตุเพราะเป็นธุรกิจประเภทแรกที่จะใช้ blockchain ไม่ว่าการโอนเงินหรือชำระเงินในระบบธนาคาร การซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า ถ้า blockchain ทำได้จริง อาชีพคนกลางเกี่ยวกับธนาคาร สถาบันการเงิน หรือตลาดหลักทรัพย์ ก็คงจะลดน้อยลงเรื่อยๆ