ThaiPublica > เกาะกระแส > ปตท.สผ. แจงการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการโครงการ”ก๊าซธรรมชาติ”ยาดานา ประเทศเมียนมา

ปตท.สผ. แจงการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการโครงการ”ก๊าซธรรมชาติ”ยาดานา ประเทศเมียนมา

14 มีนาคม 2022


โครงการ”ก๊าซธรรมชาติ”ยาดานา ประเทศเมียนมา

ตามที่บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ดำเนินการและผู้ร่วมทุนในโครงการยาดานา นั้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้พิจารณาแนวทางบริหารจัดการแหล่งยาดานา ในอ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญ ให้สามารถดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานของประชาชนในประเทศเมียนมาและประเทศไทย

ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในหลาย ๆ ด้านมาเป็นเวลานาน สำหรับประเทศไทยแล้ว หนึ่งในความร่วมมือกับประเทศเมียนมา ก็คือ ด้านการพัฒนาพลังงาน ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ โดยก๊าซธรรมชาติจากอ่าวเมาะตะมะซึ่งได้มีการสำรวจพบและนำขึ้นมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนั้น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น

สำหรับก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการยาดานา ในอ่าวเมาะตะมะนั้น มีปริมาณ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งประมาณ 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ใช้ในเมียนมาเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ในขณะที่ประเทศไทย ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานาด้วยเช่นกัน โดยส่งเข้าประเทศไทยประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จำนวน 12 โรง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของประชาชนกว่า 11 ล้านคนในภาคตะวันตกและบางส่วนของภาคกลาง โดยปริมาณดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 11% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทย

ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทพลังงานของไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งของการผลิตก๊าซธรรมชาติ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมามากว่า 30 ปี และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการยาดานาต่อจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ซึ่งถอนตัวออกจากโครงการ โดยบริษัทเชื่อว่าการเข้าเป็นผู้ดำเนินการจะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องในการจัดหาพลังงานให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งพลังงานรูปแบบอื่นยังมีข้อจำกัดในการเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึง ความต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทุกขั้นตอน

การเข้าเป็นผู้ดำเนินการโครงการยาดานาของ ปตท.สผ. ครั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ร่วมทุนของโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นผู้ดำเนินการจะมีผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ในการเปลี่ยนผ่านการเป็นผู้ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้การผลิตก๊าซธรรมชาติสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาการร่วมทุน (Production Operating Agreement หรือ POA) สัดส่วนการร่วมทุนของบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ จะกระจายให้กับผู้ร่วมทุนรายอื่นในโครงการตามสัดส่วนการลงทุน โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 37.0842 โดยบริษัท เชฟรอน ซึ่งมีบริษัทย่อยคือบริษัท ยูโนแคลเมียนมา ออฟชอร์ จะเป็นผู้ถือสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด ร้อยละ 41.1016 ภายหลังจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและเป็นผู้ดำเนินการ

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางพลังงาน และยึดมั่นการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทมีการดำเนินงาน โดยตระหนักดีว่าการเข้าถึงการใช้พลังงานอย่างเท่าเทียมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกประเทศพึงได้รับ

…………………

Change of operator in the Yadana project in Myanmar

Following TotalEnergies announcement to withdraw from the Yadana project as the operator and joint venture partner, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) has carefully considered status of the field that placing utmost importance on continuity in gas production and preventing disruption to energy demand since Yadana project is a pivotal source of natural gas supply to the livelihood of the people in both Myanmar and Thailand.

ASEAN countries have been cooperating and supporting each other in various aspects, working hand in hand in a way that will help develop economies and improve quality of lives of their people. Developing Energy Industry for both Thailand and Myanmar, particularly in the area of petroleum exploration and production has been one of the collaborations over the past 30 years. The existence of reliable source of energy to serve the domestic consumptions is essential for improving people’s standard of living and driving the country economy. To this regard, natural gas from the Gulf of Moattama, Myanmar has been supplied to generate electricity for both households and industrial sectors in Thailand and Myanmar, covering medical service and public health, education, transportation, communication and telecommunication.

Yadana project currently produces natural gas at the rate of approximately 770 million standard cubic feet per day (MMSCFD), approximately 220 MMSCFD, accounted for 50% of the country’s gas demand, is inevitably supplied for electricity generation in Myanmar. Thailand also relies on this source of energy as around 550 MMSCFD of gas from the field is fed to 12 various power plants for electricity generation, serving demand of 11 million people living in the west and central part of Thailand. The amount of this imported gas contributed to about 11% of Thailand’s gas demand.

Taking part in the development of energy sector in Myanmar including in the Yadana project, PTTEP has directly experienced the great significance of the natural gas supply towards improving the well-being of the people in both countries.

After the decision of TotalEnergies to withdraw from Yadana project, PTTEP has thoroughly considered to take a step as the successor operator in order to ensure the no interruption of natural gas supply and to reinforce long-term energy security especially in the current circumstances, where other forms of energy are not primary source for electricity generation.

Considering the current situation in Myanmar and certain timeframe for the change of operator, PTTEP as a capable company with the operation familiarities of the Yadana field will help securing the continuity of natural gas supply and, more importantly, safe operation.

The nomination of PTTEPI as the new operator has been appointed by the remaining partners in this project. The operatorship transfer, which is expected the completion on July 20, 2022, requires a full support from TotalEnergies to assure seamless transition and production continuity with safety standard.

Under the Production Operating Agreement (POA), TotalEnergies’ share will be allocated proportionately to the remaining joint venture partners with no commercial value. After the effective date of TotalEnergies’ withdrawal, PTTEPI will hold 37.0842% participating interest, while a subsidiary of Chevron, Unocal Myanmar Offshore Company Limited will hold 41.1016%, which is the largest participating interest in the project.

Throughout 3 decades of its operation, PTTEP always put the importance on maintaining energy security and conduct its business by adhering to the principle of good corporate governance in every country the company operates. The company recognizes that equitable access to energy is a fundamental human right that all people are entitled to.