ThaiPublica > Native Ad > “กรุงไทย” ธนาคารต้นแบบ ให้บริการ ATM หน้าจอสัมผัสผู้พิการทางสายตา 3,300 เครื่องทั่วประเทศ

“กรุงไทย” ธนาคารต้นแบบ ให้บริการ ATM หน้าจอสัมผัสผู้พิการทางสายตา 3,300 เครื่องทั่วประเทศ

29 ธันวาคม 2021


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม และในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในมิติการพัฒนาคน ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยธนาคารได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในฐานะธนาคารต้นแบบที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้โดยสะดวก

ATM แบบหน้าจอสัมผัส ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาได้

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างสูงสุด โดยธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารแรกที่พัฒนาและให้บริการ ATM แบบหน้าจอสัมผัส ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ Keypad ร่วมกับการฟังเสียงแจ้งเตือนระหว่างการทำรายการ โดยปัจจุบันธนาคารติดตั้งเครื่อง ATM แบบหน้าจอสัมผัส รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาแล้ว 3,300 เครื่องทั่วประเทศ และวางแผนติดตั้งเพิ่มอีก 1,600 เครื่อง ภายในไตรมาสแรกของปี 2565

ธนาคารกรุงไทยได้วางแนวทางการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผ่านโครงการ “กรุงไทยรักคนพิการ” ทั้งด้วยการสนับสนุนการจ้างงาน และการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ อีกทั้งธนาคารยังให้ความสำคัญกับการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการให้บริการ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงผู้พิการได้โดยเสมอภาค เป็นธนาคารต้นแบบเพื่อผู้พิการ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

#กรุงไทย #Krungthai #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน