ThaiPublica > เกาะกระแส > สหรัฐฯ ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ เริ่ม 8 พ.ย.นี้

สหรัฐฯ ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ เริ่ม 8 พ.ย.นี้

5 พฤศจิกายน 2021


ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Photos_NewYork1_032.jpg

รัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับเปลี่ยนมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ

หลักฐานการฉีดวัคซีน ผู้โดยสารที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยวัคซีนที่สหรัฐฯ ยอมรับประกอบด้วยวัคซีนที่ อย.สหรัฐฯ อนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization: EUA) ในสหรัฐฯ และวัคซีนที่ WHO อนุญาตให้ใช้กรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ได้แก่ วัคซีนแบบ 1 โดส คือ Janssen/J&J และวัคซีนแบบ 2 โดส คือ Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm และ Sinovac ซึ่งผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องได้รับวัคซีนแบบ 1 โดส หรือ 2 โดสเข็มสุดท้าย อย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไปก่อนวันเดินทาง โดยการฉีดวัคซีนแบบ 2 โดส สามารถ mix and match ประเภทของวัคซีนได้

ทั้งนี้ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่รวมถึงผู้มีสัญชาติอเมริกัน ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ และลูกเรือ ตลอดจนมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มคนบางประเภท อาทิ ผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการทูตและราชการ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่สามารถรับวัคซีน ผู้เดินทางจากประเทศที่ขาดแคลนวัคซีนและมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำกว่าร้อยละ 10 ตามรายชื่อที่สหรัฐฯ กำหนดด้วยการตรวจลงตราประเภทที่ไม่ใช่ B1/B2 หรือการเดินทางกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นต้น

ผลตรวจโควิด-19 ผู้โดยสารทุกสัญชาติที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐาน (1) ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยผู้ได้รับวัคซีนครบโดสต้องตรวจภายใน 3 วันก่อนวันเดินทาง และผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องตรวจภายใน 1 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยต้องเป็นผลตรวจแบบ viral test ประกอบด้วย การตรวจแบบ Nucleic Acid Amplification (NAAT) test รวมถึงแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ antigen test ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทาง ทั้งนี้ หากใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง (self-test kit) จะต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจาก อย. สหรัฐฯ และมีแพทย์ของผู้ผลิตชุดตรวจร่วมกระบวนการตรวจทางไกล (telehealth) และออกหลักฐานตามข้อกำหนดของ CDC สหรัฐฯ หรือ (2) หลักฐานการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 90 วันก่อนการเดินทาง และหลักฐานการได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้เดินทางได้เนื่องจากหายแล้ว สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร จะถูกส่งไปยัง CDC เพื่อตรวจสอบและติดตามผู้โดยสารที่มีโอกาสติดเชื้อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ที่ https://bit.ly/2Zoxf8B และ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html