ThaiPublica > เกาะกระแส > “ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที” ผู้สมัครยื่นจม.เปิดผนึก ถามหาความโปร่งใส เลือก ผอ.ไทยพีบีเอส

“ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที” ผู้สมัครยื่นจม.เปิดผนึก ถามหาความโปร่งใส เลือก ผอ.ไทยพีบีเอส

30 พฤษภาคม 2021


ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้สัมครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งได้ประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 2.นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที 3.นางศศิธร พงศธร 4.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร 5.นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ 6.นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2564 นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ขอถอนตัว จึงเหลือผู้สมัคร 5 ราย

ทั้งนี้จากประกาศของคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสรรหา ระบุว่าคณะกรรมการสรรหาประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติและอาจพิจารณาให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาในรอบสุดท้ายของการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 คนและไม่เกิน 5คน พร้อมนำส่งวิดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์และเหตุผลประกอบเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ปิดรับสมัคร( 23 มีนาคม 2564) คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดให้ผู้สมัครทั้ง 5 ราย แสดงวิสัยทัศน์วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พร้อมกันนี้ในท้ายประกาศได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครมายังอีเมล์ [email protected] จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ควบคุมรายการ/ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์นิวส์วัน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล การยางแห่งประเทศไทย

หลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ ปรากฏว่าผู้สมัครคือนายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ได้ขอข้อมูล หลักฐานเอกสารในกระบวนการต่างๆเพิ่มเติม เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส โดยระบุว่า

เขียนที่สำนักงาน เลขที่15/292 ซอยนวลจันทร์44 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทมฯ 10230

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอเอกสารหลักฐาน หลักเกณฑ์รายละเอียดการประชุมพิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

อ้างถึง จดหมายเอกสารที่ สรรหา ผอ.ส.ส.ท 014/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เรียน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

อันเนื่องมาจากการได้รับเอกสาร ที่ สรรหา ผอ.ส.ส.ท 014/2564 ชี้แจงหลักเกณฑ์มายังข้าพเจ้า ลงวันที่ 17 พฤษภาคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ถือเป็นองค์กรสื่อมวลชนสาธารณะของสังคมไทยและได้ใช้จ่ายภาษีอากรของประเทศ เพื่อให้ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ข่าวสารความรู้สติปัญญาของสังคมไทย และในหมวด3 พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้เขียนครอบคลุมไว้ถึงหมวดจริยธรรมวิชาชีพไว้น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครคนหนึ่งได้ทำจดหมายถึงคุณชวรงค์ ประธานกรรมการสรรหาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังมีข้อสงสัยและการตอบคำถามยังไม่มีรายละเอียด โดยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่จำเป็นต้องกล่าวอ้าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เนื่องมาจากข้าพเจ้ามีส่วนได้ส่วนเสีย และโดยที่คุณชวรงค์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ไม่ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าในวันที่นัดหมายพิธีการแสดงวิสัยทัศน์ว่า มีกรรมการกี่ท่านอยู่ในที่ประชุมสรรหา และมีกี่ท่านที่ได้อยู่ในที่อื่นแต่ได้เข้าร่วมการประชุมสรรหาด้วยระบบอื่นๆหรือไม่อย่างไร จึงทำให้ข้าพเจ้าได้สอบถามไปในครั้งแรกและมีการชี้แจงกลับมา รวมทั้งคุณชวรงค์ ก็ไม่มีการชี้แจงอธิบายหลักเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆตั้งแต่ในครั้งแรก จนกระทั่งมีการตอบกลับข้าพเจ้า เมื่อมีการสอบถามทางจดหมายไปอย่างไรก็ดีข้าพเจ้ายังมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมทั้งขอหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมให้กรุณาชี้แจงและส่งหลักฐานให้ข้าพเจ้าด้วยดังนี้

1.รายชื่อคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้ง 9 ท่านมีใครบ้าง? และกรรมการ 2 ท่าน ที่คุณชวรงค์ อ้างว่าได้เข้าร่วมประชุมในการสรรหาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ทางโปรแกรมซูมมีท่านใดบ้าง พร้อมใคร่ขอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแสดงว่าทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจริง เนื่องจากไม่มีการชี้แจงมาก่อนให้ข้าพเจ้าได้ทราบในพิธีการแสดงวิสัยทัศน์วันดังกล่าว

2.ตามเอกสารที่ชี้แจงกลับมายังข้าพเจ้าว่า คณะกรรมการสรรหาฯ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนจำนวน4ข้อ ให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาทั้ง 9 ท่านลงคะแนนลับ และผู้สมัครต้องมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 60 จึงจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายฯเพื่อพิจารณา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอดูหลักฐานการให้คะแนนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคณะกรรมการทั้ง 9 ท่านที่ได้ลงคะแนนให้ข้าพเจ้า เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 จึงเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายฯเพื่อพิจารณา และเพื่อยืนยันว่าคุณชวรงค์ ได้เป็นประธานกรรมการสรรหาด้วยความเป็นธรรม จากจดหมายมีมาถึงข้าพเจ้า ที่ลงนามโดยคุณชวรงค์ ระบุว่าคุณชวรงค์ดำเนินการด้วยความโปร่ง(ตกคำว่าใส) และเป็นธรรมทุกขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อขอข้อมูล หลักฐานเอกสาร ต่างๆมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส ยกระดับการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะชน และเพื่อสร้างสำนึกในกระบวนการงานราชการองค์กรที่มีลักษณะพิเศษ อันจะก่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้การทำงานขององค์กรสาธารณะของรัฐ ที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ขอให้ประธานกรรมการสรรหาได้โปรดชี้แจง ส่งข้อมูล รายละเอียด เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประเด็นข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น และขอให้มีการตอบกลับโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที

หมายเหตุ: จดหมายเป็นทางการจะส่งให้ประธานสรรหา EMS ในวันจันทร์ 31/5/64

อ่านข่าวเพิ่มเติม

  • พญ.เชิดชู ชนะคดีนพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ฟ้องหมิ่นประมาท กรณีน่าสงสัยว่า ไทยพีบีเอส-สสส. ต่างมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่